Zarządzanie portfelem projektów

Zarządzanie portfelem projektów jest kluczowe dla sukcesu organizacji. Podczas gdy zarządzanie projektami odpowiada na pytanie czy dobrze prowadzimy nasze projekty, zarządzanie portfelowe odpowiada na pytanie czy realizujemy dobre projekty, gdzie słowo dobre oznacza takie, które generują największą wartość dla organizacji i w jak największym stopniu przybliżają ją do celów strategicznych.

Zarządzanie portfelem obejmuje:

 • Stworzenie ram organizacyjnych i procesów zarządzania portfelem projektów i programów
 • Sformułowanie kryteriów selekcji i priorytetyzacji portfela
 • Mapowanie projektów aktywnych i planowanych
 • Selekcję, kategoryzację i priorytetyzacji projektów i programów
 • Planowanie zasobów na poziomie portfela

Co zrobimy? 

We współpracy ze Grupą Portfela Projektów lub Zrządem przeprowadzimy warsztaty planujące portfel projektów obejmujące między innymi:

 • mapowanie portfela wraz z segmentacją
 • kryteria selekcji i priorytetyzacji projektów i programów w portfelu
 • podejście do planowania portfela
 • kluczowe decyzje portfelowe

Jakie to da korzyści?

 • Ramy i procesy zarządzania portfelem dostosowane do kontekstu organizacji
 • Świadomość portfela po stronie interesariuszy
 • Portfel skomponowany i spriorytetyzowany w oparciu o jasne kryteria
 • Realizacja portfela rozplanowana z uwzględnieniem określonych priorytetów i dostępnych zasobów

Procesy zarządzania portfelem do ustalenia

ramy organizacyjne portfela 

kryteria selekcji i priorytetyzacji portfela   

mapowanie projektów aktywnych i planowanych 

selekcja i kategoryzacja portfela 

planowanie zasobów  

w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry