Warsztaty projektowe

Dobrze prowadzone warsztaty projektowe są kluczowe dla sukcesu projektu i są szczególnie wartościowe na etapie definiowania a następnie planowania projektu. Regularne przeglądy stanu projektu, pojawiających się zmian, ryzyk, w końcu sesja podsumowująca projekt – Lessons Learnt – wymaga dobrej facylitacji.

Program rozumiemy jako grupę projektów ze sobą powiązanych, które łączne dają określone korzyści. Zarządzanie programem wymaga ścisłej koordynacji, by zapewnić sukces każdego projektu wchodzącego w skład programu.

W procesie planowania i realizacji projektów (i programów) poszczególne zespoły mogą w formacie warsztatowym, przy ewentualnym udziale interesariuszy:

 • Wypracować założenia projektu (lub programu)
 • Wskazać główne problemy do rozwiązania lub szanse oraz rezultaty i korzyści, które przełożą się na uzasadnienie projektu
 • Zaplanować projekt, w tym stworzyć strukturę podziału prac dla projektu lub transz dla programu, oszacować czas trwania i koszty
 • Przeanalizować i zaplanować działania wobec ryzyk projektu
 • Warsztaty przeglądowe, retrospektywy i sesje Lessons Learnt pozwalą zespołom podzielić się doświadczeniami projektowymi, wskazać punkty do poprawy i zaplanować działania korygujące

Co zrobimy?

Zaplanujemy i przeprowadzimy:

 • Warsztaty mapowania celów, rezultatów i korzyści projektów i programów
 • Warsztaty mapowania interesariuszy
 • Gromadzenie wymagań
 • Warsztaty planistyczne: transze programu, struktury podziału produktu i prac
 • Warsztaty analizy ryzyka
 • Warsztaty przeglądowe i podsumowujące

Jakie to da korzyści?

 • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zespołów projektowych i interesariuszy w definiowaniu i planowaniu projektów 
 • Jasno określone wymagania
 • Planowanie projektów oparte o jednolite metody techniki i narzędzia
 • Pogłębiona komunikacja i kompletność informacji projektowej na każdym etapie projektu

Zakres warsztatów projektowych do ustalenia

w sali szkoleniowej lub online

założenia i uzasadnienie projektu

mapowanie interesariuszy

planowanie projektu

identyfikacja ryzyk

okresowe przeglądy projektów i programów

Lessons Learnt

w języku polskim lub angielskim

Przewiń do góry